Chung tay cùng AVF

Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) được thành lập ngày … theo quyết định … của … là Quỹ xã hội phi lợi nhuận nhằm thực hiện hỗ trợ các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển cộng đồng và tài trợ, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khan theo quy định của phát luật.