Quận Bình Tân - thành phố Hồ Chí Minh

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC
51.89 km2
DÂN SỐ
611.170 người (năm 2011)
DÂN TỘC
chủ yếu là dân tộc Kinh, chiếm 91,27% so với tổng số dân, dân tộc Hoa chiếm 8,45%, còn lại là các dân tộc Khơme, Chăm, Tày, Thái, Mường, Nùng, người nước ngoài
SINH KẾ CHÍNH
công nghiệp, dịch vụ
THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI
26,5 triệu/người/năm (2014)
 
TỶ LỆ HỘ NGHÈO
Nghèo đô thị với số lượng lớn dân nhập cư
 
DỊCH VỤ CÔNG CHỦ CHỐT
Giáo dục, Y tế, Hành chính, Tư vấn pháp luật

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUẬN BÌNH TÂN

 • 4.000 phụ nữ nghèo sẽ được cải thiện sinh kế với những phương thức sản xuất thân thiện với môi trường, kiểm soát tốt hơn nguồn đất đai và tài nguyên thiên nhiên, có khả năng ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu.
 • Nông dân tại 70 cộng đồng sẽ được tổ chức chặt chẽ hơn, có sức mạnh tập thể lớn hơn để nâng cao hiệu quả sản xuất, khả năng cạnh tranh thị trường, và đủ khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.
 • 2.000 người không có đất và bị mất đất sẽ được cải thiện điều kiện sống thông qua các phương án sinh kế thay thế phù hợp.
 • Phụ nữ, thanh niên và các nhóm dân tộc thiểu số (DTTS) ở hơn 70 cộng đồng, nơi AAV hoạt động, sẽ có đủ năng lực hiểu và phân tích tình trạng nghèo đói, các vấn đề kinh tế chính trị, hành chính công và phát triển. Họ sẽ có sức mạnh để hành động hướng tới bảo đảm trách nhiệm giải trình của Chính phủ đối với các dịch vụ dành cho người dân, tác động vào các khung pháp lý về quyền được thông tin, được bảo trợ xã hội và có công ăn việc làm.
 • Tại tối thiểu 50 cộng đồng, nơi AAV hoạt động, phụ nữ, thanh niên và các nhóm dân tộc thiểu số sẽ tham gia tích cực vào quá trình giám sát và đánh giá nền hành chính công và các dịch vụ (giáo dục, y tế, khuyến nông) và các dự án phát triển.
 • 90% trẻ em gái và trẻ em trai tại 100 trường nơi chúng tôi làm việc sẽ được hưởng nền giáo dục có chất lượng, quyền trẻ em được tôn trọng, và công tác quản lý trường học được cải thiện đáng kể.
 • 3.000 thanh niên được huy động và hỗ trợ để thực hiện các hoạt động tại địa phương về quyền bình đẳng đối với giáo dục chất lượng và tăng đầu tư công cho giáo dục.
 • 5 sáng kiến sẽ được thí điểm và nhân rộng ở địa bàn chúng tôi hoạt động nhằm thúc đẩy sự bình đẳng trong thụ hưởng nền giáo dục chất lượng.
 • Hơn 15.000 phụ nữ và trẻ em gái ở nông thôn và thành thị sẽ được tổ chức để chống và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực giới vốn ngăn cản phụ nữ kiểm soát cơ thể, thời gian và lao động của họ; chống lại sự phân biệt đối xử về kinh tế và cơ hội việc làm; thúc đẩy họ tham gia tích cực vào những lĩnh vực công.
 • Thông qua một cơ chế bảo trợ xã hội tiến bộ, 10.000 phụ nữ và trẻ em gái sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, kinh tế và pháp lý có chất lượng, không bị phân biệt đối xử.
 • 1.000 phụ nữ sẽ có khả năng thực hiện quyền tham gia các hoạt động xã hội và chính trị.