LRP 6: Huyện Cầu Ngang – Tỉnh Trà Vinh

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

31.886 ha

DÂN SỐ

128.000 người (năm 2011)

DÂN TỘC

3 nhóm dân tộc chính bao gồm Kinh, Khmer chiếm 35,6% , Hoa

TỶ LỆ MÙ CHỮ

Nam – 8,6% và Nữ 15.4%

SINH KẾ CHÍNH

Chăn nuôi & đánh bắt thủy hải sản, trồng trọt, du lịch

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

12.000.000 đồng/năm

TỶ LỆ HỘ NGHÈO

22,17%

DỊCH VỤ CÔNG CHỦ CHỐT

Giáo dục, y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUYỆN CẦU NGANG

 • 300 phụ nữ nghèo sẽ được cải thiện sinh kế với những phương thức sản xuất thân thiện với môi trường, kiểm soát tốt hơn nguồn đất đai và tài nguyên thiên nhiên, có khả năng ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu.
 • Phụ nữ, thanh niên và các nhóm dân tộc thiểu số tại 5 cộng đồng của 4 xã tham gia tích cực vào quá trình giám sát và đánh giá nền hành chính công, các dịch vụ (giáo dục, y tế, khuyến nông) và các dự án phát triển.
 • 90% trẻ em gái và trẻ em trai tại 6 trường của 4 xã được hưởng nền giáo dục có chất lượng, quyền trẻ em được tôn trọng, và công tác quản lý trường học được cải thiện đáng kể.
 • Có 1000 phụ nữ và trẻ em gái ở 4 xã được tổ chức để chống và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực giới vốn ngăn cản phụ nữ kiểm soát cơ thể, thời gian và lao động của họ, chống lại sự phân biệt đối xử về kinh tế và cơ hội việc làm, thúc đẩy họ tham gia tích cực vào những lĩnh vực công.
 • 300 phụ nữ nghèo sẽ được cải thiện sinh kế với những phương thức sản xuất thân thiện với môi trường, kiểm soát tốt hơn nguồn đất đai và tài nguyên thiên nhiên, có khả năng ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu.
 • Phụ nữ, thanh niên và các nhóm dân tộc thiểu số tại 5 cộng đồng của 4 xã tham gia tích cực vào quá trình giám sát và đánh giá nền hành chính công, các dịch vụ (giáo dục, y tế, khuyến nông) và các dự án phát triển.
 • 90% trẻ em gái và trẻ em trai tại 6 trường của 4 xã được hưởng nền giáo dục có chất lượng, quyền trẻ em được tôn trọng, và công tác quản lý trường học được cải thiện đáng kể.
 • Có 1000 phụ nữ và trẻ em gái ở 4 xã được tổ chức để chống và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực giới vốn ngăn cản phụ nữ kiểm soát cơ thể, thời gian và lao động của họ, chống lại sự phân biệt đối xử về kinh tế và cơ hội việc làm, thúc đẩy họ tham gia tích cực vào những lĩnh vực công.
 • 300 phụ nữ nghèo sẽ được cải thiện sinh kế với những phương thức sản xuất thân thiện với môi trường, kiểm soát tốt hơn nguồn đất đai và tài nguyên thiên nhiên, có khả năng ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu.
 • Phụ nữ, thanh niên và các nhóm dân tộc thiểu số tại 5 cộng đồng của 4 xã tham gia tích cực vào quá trình giám sát và đánh giá nền hành chính công, các dịch vụ (giáo dục, y tế, khuyến nông) và các dự án phát triển.
 • 90% trẻ em gái và trẻ em trai tại 6 trường của 4 xã được hưởng nền giáo dục có chất lượng, quyền trẻ em được tôn trọng, và công tác quản lý trường học được cải thiện đáng kể.
 • Có 1000 phụ nữ và trẻ em gái ở 4 xã được tổ chức để chống và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực giới vốn ngăn cản phụ nữ kiểm soát cơ thể, thời gian và lao động của họ, chống lại sự phân biệt đối xử về kinh tế và cơ hội việc làm, thúc đẩy họ tham gia tích cực vào những lĩnh vực công.