LRP 101: Thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

240 km2

DÂN SỐ

174.678 người (2015)

DÂN TỘC

4 nhóm dân tộc bao gồm Kinh (90%), Thanh Y, Dao, Hoa (10 %)

TỶ LỆ MÙ CHỮ

99,8% (15 - 35 tuổi)

TỈ LỆ HỘ NGHÈO

1,86%

SINH KẾ CHÍNH

Khai thác khoáng sản (than), nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch tôn giáo

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

32 triệu đồng/người (2012)

DỊCH VỤ CÔNG CHỦ CHỐT

Giáo dục, Y tế, Hành chính, Tư vấn pháp luật

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

  • Nông dân tại 1 cộng đồng sẽ được tổ chức chặt chẽ hơn, có sức mạnh tập thể lớn hơn để nâng cao hiệu quả sản xuất, khả năng cạnh tranh và ứng phó với biến đổi khí hậu.
  • 50 người không có đất và bị mất đất sẽ được cải thiện điều kiện sống thông qua các phương án sinh kế phù hợp.
  • Phụ nữ, thanh niên, và các nhóm dân tộc thiểu số ở 02 cộng đồng sẽ có năng lực cơ bản để hiểu và phân tích tình trạng nghèo đói, các vấn đề kinh tế chính trị, hành chính công và phát triển.
  • 90% trẻ em gái và trai tại 08 trường sẽ được hưởng nền giáo dục có chất lượng, tôn trọng quyền trẻ em; việc quản lý trường học được cải thiện đáng kể.
  • 100 thanh niên sẽ được huy động và hỗ trợ để thực hiện các hoạt động tại địa phương về quyền bình đẳng tiếp cận với giáo dục có chất lượng và tăng đầu tư công cho giáo dục.
  • Ít nhất 01 xã/ phường sẽ xây dựng được các hệ thống phòng ngừa và năng lực cần thiết để giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
  • 1000 phụ nữ và trẻ em gái sẽ được tổ chức để chống và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực trên cơ sở giới vốn ngăn cản phụ nữ kiểm soát cơ thể, thời gian và lao động của họ; chống lại sự phân biệt đối xử về kinh tế và cơ hội việc làm; thúc đẩy sự tham gia tích cực vào lĩnh vực công.