LRP 17: Huyện Vũng Liêm – tỉnh Vĩnh Long

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

29.446,12 ha

DÂN SỐ

159.453 người

DÂN TỘC

Kinh, Khmer, Hoa

TỶ LỆ MÙ CHỮ

2,05%

SINH KẾ CHÍNH

Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

20 triệu đồng/người/năm

TỶ LỆ HỘ NGHÈO

5,78% (2.582 hộ nghèo)

DỊCH VỤ CÔNG CHỦ CHỐT

Giáo dục, Y tế, Hành chính công, Tư vấn pháp luật

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUYỆN VŨNG LIÊM

 • 300 phụ nữ nghèo sẽ được cải thiện sinh kế
  100 người không có đất và bị mất đất sẽ cải thiện kinh tế
 • Ít nhất 05 nhóm cộng đồng tham gia phân tích tình trạng tại địa phương về nghèo đói, chính trị, …
 • ít nhất 05 nhóm cộng đồng tham gia vào quá trình giám sát dịch vụ công.
 • 90% trẻ tiếp cận nền giáo dục chất lượng
  Ít nhất 1 sáng kiến về chất lượng giáo dục được thực hiện và nhân rộng
 • Ít nhất 05 ấp sẽ xây dựng hệ thống và có năng lực để giảm nhẹ rủi ro thiên tai
 • 100% các hộ gia đình bị thiên tai được hỗ trợ các biện pháp phục hồi kinh tế
 • 1.000 phụ nữ và trẻ em gái không còn bị bạo lực hay phân biệt giới.
 • Ít nhất 300 phụ nữ và trẻ em gái tiếp cận các DVC