LRP 8: Huyện Thông Nông – tỉnh Cao Bằng

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

35,783 ha

DÂN SỐ

24,275 người (năm 2014)

DÂN TỘC

5 nhóm dân tộc bao gồm H'Mông, Dao, Tày, Nùng, Kinh

TỶ LỆ MÙ CHỮ

25% trong số người ở độ tuổi trên 45

SINH KẾ CHÍNH

Trồng rừng và chăn nuôi

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

6,200,000 đồng/ngườI/năm (2014)

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUYỆN THÔNG NÔNG

  • 100 phụ nữ nghèo tại Trung tâm Phát triển Cộng đồng sẽ được cải thiện sinh kế của họ.
  • Ít nhất 100 người trẻ tuổi tại 11 xã được hỗ trợ được trang bị những kiến thức và kỹ năng liên quan đến phát triển cộng đồng.
  • Giáo viên của 4 trường tiểu học ở khu vực này sẽ được đào tạo về phương pháp giảng dạy; chất lượng giáo dục sẽ được cải thiện đáng kể.
  • 200 thanh niên sẽ được huy động và hỗ trợ để thực hiện các hoạt động tại địa phương về quyền bình đẳng trong giáo dục chất lượng và tăng đầu tư công trong giáo dục.
  • 8000 người sẽ có kiến thức và kỹ năng cơ bản để đảm bảo rằng họ có sinh kế thay thế và có khả năng phục hồi từ thảm họa tự nhiên. Đồng thời, các cộng đồng sẽ được cung cấp