LRP 9: Huyện Eakar – tỉnh Đắk Lắk

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

1037.47 km²

DÂN SỐ

141.724 người

DÂN TỘC

23 nhóm dân tộc trong đó Ê-đê là người gốc, khoảng 15.451 người (11%), các nhóm khác là Kinh, Tày, Nùng, Mường, Dao, Thái, Mông, Mán

TỶ LỆ MÙ CHỮ

2.6%

SINH KẾ CHÍNH

Nông nghiệp - trồng rừng (60%), Dịch vụ (19%), Xây dựng (21%)

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

Khoảng 9.000,000 đồng/người/năm (2014)

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUYỆN EAKAR

  • 200 phụ nữ nghèo sẽ được cải thiện sinh kế với những phương thức sản xuất thân thiện với môi trường, kiểm soát tốt hơn nguồn đất đai và tài nguyên thiên nhiên, có khả năng ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu.

  • Nông dân tại 5 cộng đồng sẽ được tổ chức chặt chẽ hơn, có sức mạnh tập thể lớn hơn để nâng cao hiệu quả sản xuất, khả năng cạnh tranh thị trường, và đủ khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

  • 100 người không có đất và bị mất đất sẽ được cải thiện điều kiện sống thông qua các phương án sinh kế phù hợp

  • Phụ nữ, thanh niên và các nhóm dân tộc thiểu số ở hơn 05 cộng đồng, nơi AAV hoạt động, sẽ có đủ năng lực hiểu và phân tích tình trạng nghèo đói, các vấn đề kinh thế chính trị, hành chính công và phát triển. Họ sẽ có sức mạnh để hành động hướng tới bảo đảm trách nhiệm giải trình của Chính phủ đối với các dịch vụ dành cho người dân, tác động vào các khung pháp lý về quyền được thông tin, được bảo trợ xã hội và có công ăn việc làm.

  • Tại tối thiểu 03 cộng đồng, nơi AAV hoạt động, phụ nữ, thanh niên và các nhóm dân tộc thiểu số sẽ tham gia tích cực vào quá trình giám sát và đánh giá nền hành chính công và các dịch vụ (giáo dục, y tế, khuyến nông) và các dự án phát triển

  • Đến năm 2017, hơn 800 phụ nữ và trẻ em gái ở nông thôn và thành thị sẽ được tổ chức để chống và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực giới vốn ngăn cản phụ nữ kiểm soát cơ thể, thời gian và lao động của họ; chống lại sự phân biệt đối xử về kinh tế và cơ hội việc làm; thúc đẩy họ tham gia tích cực vào những lĩnh vực công.

  • Đến năm 2017, thông qua một cơ chế bảo trợ xã hội tiến bộ, 500 phụ nữ và trẻ em gái sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế, xã hội, kinh tế và pháp lý có chất lượng, không bị phân biệt đối xử.

  • Đến năm 2017, 50 phụ nữ sẽ có khả năng thực hiện quyền tham gia các hoạt động xã hội và chính trị.