LRP 17: Huyện Vũng Liêm – tỉnh Vĩnh Long

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV. THÔNG TIN CƠ BẢN DIỆN TÍCH KHU VỰC 29.446,12 ha DÂN SỐ 159.453 người DÂN TỘC Kinh, Khmer, Hoa TỶ LỆ MÙ CHỮ 2,05% SINH KẾ CHÍNH Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI 20 triệu đồng/người/năm TỶ…