LRP 12: Huyện Krông Nô – tỉnh Đắk Nông

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

81.365 ha

DÂN SỐ

65.754 người (2012)

DÂN TỘC

20 cộng đồng dân tộc khác nha: Kinh, MNông, Eđê, Tầy, Nùng, Dao, ...

TỶ LỆ MÙ CHỮ

17,5% (ActionAid Việt Nam 2013)

SINH KẾ CHÍNH

Nông lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

10 triệu đồng/người/năm (2012)

TỶ LỆ HỘ NGHÈO

20,69% (Năm 2012)

DỊCH VỤ CÔNG CHỦ CHỐT

Y tế, giáo dục, Hành chính.

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUYỆN KRÔNG NÔ

  • 300 phụ nữ nghèo sẽ được cải thiện sinh kế với những phương thức sản xuất thân thiện với môi trường, kiểm soát tốt hơn nguồn đất đai và tài nguyên thiên nhiên, có khả năng ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu
  • Nông dân tại 10 cộng đồng sẽ được tổ chức chặt chẽ hơn, có sức mạnh tập thể lớn hơn để nâng cao hiệu quả sản xuất, cạnh tranh, và đủ khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.
  • 150 người không có đất và bị mất đất sẽ được cải thiện điều kiện sống thông qua các phương án sinh kế phù hợp.
  • Tại 08 trường nơi chúng AAV làm việc, 90% trẻ em sẽ được hưởng nền giáo dục có chất lượng, quyền trẻ em được tôn trọng, và công tác quản lý trường học được cải thiện đáng kể
  • 300 thanh niên được huy động và hỗ trợ để thực hiện các hoạt động tại địa phương về quyền bình đẳng đối với giáo dục chất lượng và tăng đầu tư công cho giáo dục.
  • 1sáng kiến sẽ được thí điểm và nhân rộng ở địa bàn chúng tôi hoạt động nhằm thúc đẩy sự bình đẳng trong thụ hưởng nền giáo dục chất lượng.
  • Hơn 18 thôn, bản sẽ xây dựng được các hệ thống và năng lực hữu hiệu để giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
  • Ít nhất 10.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ được giúp đỡ bằng những phương thức tôn trọng và tăng cường các quyền, phục hồi sinh kế, tăng cường sức mạnh cho phụ nữ và thúc đẩy các giải pháp cho những thay đổi dài hạn.
  • Đến năm 2017, hơn 1.000 phụ nữ và trẻ em gái ở nông thôn sẽ được tiếp cận kiến thức để chống và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực giới vốn ngăn cản phụ nữ kiểm soát cơ thể, thời gian và khả năng lao động của họ; chống lại sự phân biệt đối xử về kinh tế và cơ hội việc làm; thúc đẩy họ tham gia tích cực vào những lĩnh vực công.
  • Đến năm 2017, thông qua một cơ chế bảo trợ xã hội tiến bộ, 600 phụ nữ và trẻ em gái sẽ được sử dụng các dịch vụ y tế, xã hội, kinh tế và pháp lý có chất lượng, không bị phân biệt đối xử.