LRP 14: Huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

68.868 ha

DÂN SỐ

49.360 người (2013)

DÂN TỘC

80% dân số đến từ các dân tộc thiểu số. 17 nhóm dân tộc bao gồm H'Mông, Thái, Kinh,Dao, Tày, Nùng, Kinh, Hoa, Lao, Giáy, Lư, ...

TỶ LỆ MÙ CHỮ

18.7%

SINH KẾ CHÍNH

Trồng trọt và chăn nuôi

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

14,5 triệu/người/năm (2012)

TỶ LỆ HỘ NGHÈO

28.6 % (2012)

DỊCH VỤ CÔNG CHỦ CHỐT

Y tế, giáo dục, khuyến nông, hành chính một cửa

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUYỆN TAM ĐƯỜNG

  • 250 phụ nữ nghèo sẽ được cải thiện sinh kế với những phương thức sản xuất thân thiện với môi trường, có khả năng ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu.
  • 100 người không có đất sẽ được cải thiện điều kiện sống thông qua các phương án sinh kế thay thế phù hợp
  • Phụ nữ, thanh niên, và các nhóm dân tộc thiểu số ở hơn 5 cộng đồng nơi AAV hoạt động sẽ: có năng lực cơ bản để hiểu và phân tích tình trạng nghèo đói và các vấn đề kinh tế chính trị, hành chính công và phát triển; sẽ tham gia tích cực vào quá trình giám sát và đánh giá hành chính công và các dịch vụ (giáo dục, y tế, khuyến nông, khuyến lâm) và các dự án phát triển
  • 90% trẻ em gái và trẻ em trai tại 3 trường sẽ được hưởng nền giáo dục có chất lượng, quyền trẻ em được tôn trọng, và công tác quản lý trường học được cải thiện đáng kể,
  • 150 thanh niên được huy động và hỗ trợ để thực hiện các hoạt động tại địa phương về quyền bình đẳng đối với giáo dục chất lượng và tăng đầu tư công cho giáo dục, 1 sáng kiến sẽ được thí điểm và nhân rộng ở địa bàn hoạt động nhằm thúc đẩy sự bình đẳng trong thụ hưởng nền giáo dục chất lượng.
  • 10 thôn, bản sẽ xây dựng được các hệ thống giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ít nhất 7.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ được giúp đỡ bằng những phương thức tăng cường các quyền, phục hồi sinh kế
  • 1000 phụ nữ và trẻ em gái được nâng cao năng lực, nhận thức và cung cấp thông tin để họ có thể chủ động trong việc bảo vệ quyền của mình và cùng nhau đấu tranh và xóa bỏ các hình thức bạo lực trên cơ sở giới.