LRP 19: Huyện Lâm Hà – tỉnh Lâm Đồng

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

979 km²

DÂN SỐ

140.373 người (2012)

DÂN TỘC

30 dân tộc (kinh, dao, Cơ Ho, Tày mạ, thái, hoa, khơ me, Sán dìu, H mông, Mường, …)

SINH KẾ CHÍNH

Trồng trọt và chăn nuôi

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

31 triệu đồng/năm (2012)

TỶ LỆ HỘ NGHÈO

6,02% (2011)

DỊCH VỤ CÔNG CHỦ CHỐT

Y tế, giáo dục, khuyến nông, hành chính, tư vấn pháp luật

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUYỆN LÂM HÀ

  • 300 phụ nữ nghèo sẽ được cải thiện sinh kế với những tập quán sản xuất thân thiện với môi trường, kiểm soát tốt hơn nguồn đất đai và tài nguyên thiên nhiên, có khả năng ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu
  • 150 người không có đất và bị mất đất sẽ được cải thiện điều kiện sống thông qua các phương án sinh kế phù hợp.
  • Phụ nữ, thanh niên, và các nhóm dân tộc thiểu số ở hơn 2 cộng đồng nơi Chương trình hoạt động sẽ có năng lực cơ bản để hiểu và phân tích tình trạng nghèo đói và các vấn đề kinh tế chính trị, hành chính công và phát triển.
  • 90% trẻ em tại 9 trường sẽ được hưởng nền giáo dục có chất lượng, quyền trẻ em được tôn trọng.
  • 500 thanh niên được huy động và hỗ trợ để thực hiện các hoạt động tại địa phương về quyền bình đẳng đối với giáo dục chất lượng và tăng đầu tư công cho giáo dục
  • Hơn 1.000 phụ nữ và trẻ em gái ở 2 xã mục tiêu sẽ được tổ chức để chống và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực trên cơ sở giới vốn ngăn cản phụ nữ kiểm soát cơ thể, thời gian và lao động của họ; chống lại sự phân biệt đối xử về kinh tế và cơ hội việc làm; thúc đẩy tham gia tích cực vào những lĩnh vực công.