LRP102: Tp.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Phối hợp với đối tác chiến lược AAV.

THÔNG TIN CƠ BẢN

DIỆN TÍCH KHU VỰC

6.803,5 ha

DÂN SỐ

110.983 người (năm 2019)

DÂN TỘC

3 Nhóm dân tộc: Kinh, Khmer, Hoa

SINH KẾ CHÍNH

Công nghiệp xây dựng 35,22%, dịch vụ 58,28%, nông nghiệp và thủy sản 6,99%

MỤC TIÊU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH Tp.TRÀ VINH

  • 300 phụ nữ nghèo sẽ được cải thiện sinh kế, được nâng cao hiểu biết, tăng cường năng lực áp dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp hiện đại vào sản xuất nông nghiệp
  • Có ít nhất 100 người ít đất và không đất được cải thiện đều kiện sống
  • Phụ nữ, thanh niên và dân tộc thiểu số ở 5 cộng đồng thuộc 3 xã được nâng cao hiểu biết, kỹ năng phân tích các vấn đề của cộng đồng và tìm kiếm, thực hiện các giải pháp quyết các vấn đề đó thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 90% trẻ em gái tại 6 trường thuộc vùng DA sẽ được hưởng nền giáo dục có chất lượng
  • 2000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai được tăng cường khả năng sinh kế và tăng cường các giải pháp sinh kế dài hạn
  • Có 1000 phụ nữ và trẻ em gái được cung cấp thông tin, nâng cao năng lực, nhận thức để họ có thể chủ động trong việc bảo vệ quyền của mình và cùng nhau đấu tranh và xoa bỏ các hình thức bạo lực trên cơ sở giới