Lĩnh vực hoạt động

AFV luôn lấy quyền lợi của người dân làm cơ sở và mục tiêu cho mọi hoạt động. Chúng tôi không chỉ quan tâm tới việc đạt được mục tiêu mà còn quan tâm tới quy trình, cách thức để đạt được những mục tiêu đó với mục đích hỗ trợ người dân tham gia tích cực vào quá trình phát triển, chứ không chỉ hưởng lợi một cách thụ động.

AFV sẽ luôn là người bạn đồng hàng của cộng đồng, hỗ trợ họ xây dựng năng lực để xác định các vấn đề khó khăn thực sự mà họ đang phải đối mặt, từ đó xây dựng những chương trình, dự án phù hợp để giải quyết căn bản những vấn đề khó khăn đó.

Cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương thông qua hỗ trợ các kiến thức và nguồn lực cần thiết

Nâng cao trách nhiệm giải trình và tình đoàn kết nhân dân nhằm thay đổi xã hội, tăng cường lãnh đạo trẻ và tín nhiệm xã hội dân sự

Đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em đặc biệt là quyền bình đẳng trong tiếp cận giáo dục chất lượng

Hỗ trợ nâng cao nhận thức của phụ nữ và trẻ em gái về quyền và vị thế của họ trong xã hội, xây dựng các giải pháp xã hội và chính trị cho phụ nữ và trẻ em gái

Ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu và cứu trợ nạn nhân thiên tai

Trả lời

Your email address will not be published.

Post comment