Giá trị

Nguyên tắc hoạt động của chúng tôi định hướng toàn bộ hoạt động của tổ chức nhằm thay đổi bản thân tổ chức, xã hội, cộng đồng, nền văn hóa và giải phóng con người khỏi đói nghèo và bất công:

• Đoàn kết với người nghèo, người không có quyền lực và người bị lề hóa.
• Minh bạch và Trách nghiệm Giải trình.

Tầm nhìn

Một thế giới không có nghèo đói và bất công, trong đó tất cả mọi người đều được hưởng quyền sống trong phẩm giá

Sứ mệnh

Đoàn kết với người nghèo để xóa bỏ nghèo đói và bất công

When ordering from an essay service, you may have the opportunity https://www.reddit.com/r/EssayServicesReviewer/comments/wryqca/masterpaperscom_review_on_reddit/ to avail of promo codes. They can be utilized just once, and could be subject to case. Promo codes can expire at any date.

Trả lời

Your email address will not be published.

Post comment